โรงเรียนเมืองด้งวิทยา

มีวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึง
ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

เมืองด้งวิทยา : โรงเรียนสุจริต

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 "สพฐ. เสริมสร้างสังคม ไม่ทนต่อการทุจริต"

รายงานประจำปี (SAR) 2559

สรุปผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนผลการพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นผลสำเร็จจากการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ดาวโหลดเอกสาร)

ม.ว. - อัพเดท

What is Mobirise

Mobirise is an offline app for Window and Mac

Is it good for me?

Minimalistic, extremely easy-to-use interface

Why Mobirise?

Free for commercial and non-profit use

What is Mobirise

Mobirise is an offline app for Window and Mac

Is it good for me?

Minimalistic, extremely easy-to-use interface

Why Mobirise?

Free for commercial and non-profit use

Follow us

รู้จักเมืองด้งวิทยา
Perferendis, fugiat.
Velit, id.
Temporibus, aliquam.
Veniam, dolores?
Aliquid, eveniet.

ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนเมืองด้งวิทยา
เลขที่ 150 หมู่ 1 ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

โทรศัพท์  :  0-5567-7028
โทรสาร    :  0-5567-7029
E-mail  :  muangdong@gmail.com