ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

 โรงเรียนเมืองด้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย-ตาก) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่เลขที่ 150 หมู่ 1 บ้านแม่รากใต้ตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยเดิมชื่อโรงเรียนเมืองเชลียงสาขาบ้านตึกเปิดเรียนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2532 โดยมีนายเกตุ วงศ์จันทรมณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองเชลียงทำหน้าที่บริหารต่อมากรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2535 ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 42 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวาต่อจากนั้นคุณครูอุบลสุวรรณภานุและคณะจากกรุงเทพมหานครโดยการนำ ร.ต.ประพาส ลิมประพันธ์และอาจารย์วันเพ็ญ ลิมประพันธ์ได้ซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้อีกจำนวน 4 ไร่ได้ขุดเป็นสระน้ำเพื่อกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรของนักเรียนรวมมีเนื้อที่ 42 ไร่ 1 งาน 26 ตารางวา

สภาพทางภูมิศาสตร์เป็นที่ราบเชิงเขา บริเวณโดยรอบมีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นแนวเขาขนาบอยู่ด้านหลัง  เต็มไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ที่ขึ้นตามธรรมชาติและปลูกเสริมเติมแต่งเป็นจุดบุคลากรร่วมกันรักษาระบบนิเวศน์ มีการป้องกันไฟป่าอย่างต่อเนื่อง เป็นสถานที่แห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติต่อไป

ปัจจุบันโรงเรียนเมืองด้งวิทยามีนายประกอบ  พงศ์พันธ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีบุคลากรทั้งหมด 30 คนเป็นข้าราชการครู จำนวน 25 คน พนักงานราชการ จำนวน  1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน  1 คน ช่างไม้ระดับ 4  จำนวน  2 คน และช่างไฟฟ้า 3 จำนวน 1 คน

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเมืองด้งวิทยามุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ให้ก้าวทันเทคโนโลยี   มีคุณธรรม จริยธรรม   น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มโอกาสให้ทัดเทียม เต็มเปี่ยมความร่วมมือชุมชน

ปรัชญา

นิมิตตํ  สาธุรูปนํ  กตญญูกตเวทิตา
ความกตัญญูกตเวที  เป็นเครื่องหมายของคนดี

คติพจน์

จรรยางาม      ทำตามหน้าที่
สามัคคี มีวินัย

สีประจำโรงเรียน

   เขียว  –  น้ำเงิน
สีเขียว     หมายถึง ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บรรยากาศ  ภูมิทัศน์  แหล่งเรียนรู้ที่ดี
สีน้ำเงิน  หมายถึง  ความอดทนเข้มแข็ง มานะพยายาม ความรอบคอบ ความระเบียบ วินัยความมีคุณธรรมจริยธรรม

อักษรย่อโรงเรียน

   ม.ว.  

อัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองด้งวิทยา คือ มารยาทดี  มีคุณธรรม

   ความหมาย คำว่า “อัตลักษณ์” หมายถึง ลักษณะความเป็นตัวตนที่โดดเด่นของโรงเรียนเมืองด้งวิทยาที่เกิดจากคนหรือบุคลากรของโรงเรียน

“มารยาทดี  มีคุณธรรม ” เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเมืองด้งวิทยาที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของครูและดูแลนักเรียนให้เป็นคนที่มีมารยาทดีคือ นักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยาทักทายด้วยการไหว้และรอยยิ้มมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่งกายเรียบร้อย สำรวมกิริยาท่าทาง และคำพูด มีความเกรงใจ ไม่ถือวิสาสะให้เกียรติผู้อื่นรู้จักกล่าวคำขอโทษขอบคุณกล่าวจนติดเป็นนิสัยไม่ทำอะไรตามใจตนและไม่ต่อปากต่อคำกับผู้ใหญ่มีคุณธรรมคือ นักเรียนโรงเรียนเมืองด้งวิทยามีคุณธรรมจริยธรรม ยึดและปฏิบัติตามหลักศาสนา มีจิตสำนึกที่ดีงามมีค่านิยมความเป็นไทยของการเป็นคนดีในสังคม ตระหนักในหน้าที่ มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน เคารพสิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นตระหนักและแสดงความรับผิดชอบต่อสาธารณะอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมแลทรัพยากรธรรมชาติดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบตามระบอบประชาธิปไตย

เอกลักษณ์ของโรงเรียนเมืองด้งวิทยาคือ ภูมิทัศน์ดี มีแหล่งเรียนรู้

 ความหมาย คำว่า “เอกลักษณ์” หมายถึง ลักษณะที่เป็นหนึ่งและโดดเด่นในด้านการบริหารจัดการ สถานที่ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ ที่เป็นสิ่งเชิดชูและเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเมืองด้งวิทยาจนเป็นที่รู้จักประทับใจแก่บุคคลอื่นๆ และชุมชน

“ภูมิทัศน์ดี  มีแหล่งเรียนรู้” เป็นเอกลักษณ์ของเมืองด้งวิทยาที่แสดงถึงอาณาบริเวณที่ลักษณะภูมิประเทศ  ทัศนียภาพ และลักษณะทางภูมิอากาศที่สวยงามร่มรื่น ด้วยต้นไม้ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน การจัดการสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารเรียน ให้มีบรรยากาศที่รื่นรมย์ สวยงาม สะอาดเหมาะแก่การจัดการเรียนการสอนและสามารถศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติรอบๆตัวของนักเรียนภายในโรงเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เรียนว่าห้องเรียนธรรมชาติ

เพลงมาร์ชเมืองด้ง

พวกเราลูกเมืองด้งวิทยา ศึกษาเรืองวิชาขึ้นชื่อลือนาม
เราเล่นเราเรียนเพียรกันไปมิให้ใครเหยียดหยาม ทั่วเขตคามชื่อเสียงดังเกรียงไกร
ในแคว้นแดนศักดิ์สิทธิ์คิดถึงปู่เมืองด้ง เด่นดอกดวงมีชื่อเสียงกระฉ่อนกระจาย
เรียนเด่นเรียนดีมอบชีวีให้ทั้งใจและกาย มุ่งมั่นหมายสร้างวินัยให้แก่ตน
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา
จิตใจกล้าหาญอ่อนละมุนเป็นคุณสมบัติ มุ่งเพียรฝึกหัดอดทนไม่บ่นย่อท้อ
ร่วมจิตร่วมใจมีชัยยิ่งใหญ่แก่ใน ม.ว. อย่ามัวรีรอสร้างพลังให้สังคมไทย
(ช) ฮา  ฮา (ญ) ฮา  ฮา
(ช) ฮาฮาฮาฮา (ญ) ฮาฮาฮาฮา
(ช) ฮา  ฮา (ญ) ฮา  ฮา
(ช) ฮาฮาฮาฮา (ญ) ฮาฮาฮาฮา
เขียวน้ำเงินแทรกซึมไปในสายเลือด ไม่เคยแห้งเหือดหมดไปจากใจเรานี้
ร่วมจิตร่วมใจเพื่อความยิ่งใหญ่เทิดทูนความดี และสามัคคีให้ทุกรุ่นปลูกฝังเรื่อยมา
(ช) ฮา  ฮา (ญ) ฮา  ฮา
(ช) ฮาฮาฮาฮา (ญ) ฮาฮาฮาฮา
(ช) ฮา  ฮา (ญ) ฮา  ฮา
(ช) ฮาฮาฮาฮา (ญ) ฮาฮาฮาฮา